RING OSS PÅ

020-252626

Telefontider:
09:00-18:00 måndag-torsdag
09:00-15:30 fredag
12:00-13:00 lunchstängt

Allmänna villkor

Direkto AB, 556962-9404 (”Direkto”)

Inhämtande av Kreditupplysning

När du gör en låneansökan via Direkto, www.direkto.se, så görs en beställning av kreditupplysning hos Upplysningscentralen AB (UC).

UC kommer i samband med detta att registrera att du blivit omförfrågad. Därefter kommer din kreditansökan behandlas av en eller flera kreditgivare som då tar ytterligare kreditupplysningar på dig. Oavsett hur många kreditgivare som inhämtar en egen kreditupplysning på dig så kommer endast en kreditupplysning att registreras, detta i enlighet med Direktos avtal med UC. Omfrågandekopior skickas till dig enligt lag.

PUL – Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PUL 1998:204) ger dig som kund rätt till information om behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Direkto AB med organisationsnummer 556962-9404 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar. Du har rätt att en gång per år kräva att Direkto AB lämnar information till dig om vilka personuppgifter bolaget har hanterat om dig och kan begära rättning av felaktiga uppgifter, vg maila då info@direkto.se.

Användning av personuppgifterna

Direkto använder personuppgifterna för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och för att upprätthålla en korrekt kund- och registervård. Uppgifterna används bland annat för att ge dig anpassad information. Därutöver kan dina personuppgifter komma att lämnas ut för behandling av samarbetspartners (våra banker, kreditgivare och UC) i syfte att kunna tillhandahålla av dig begärd tjänst. Direkto kan även komma att spara din kontaktinformation och vid framtida tillfällen kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudanden från Direkto eller våra samarbetspartners.

LLL

Politiskt utsatta personer och lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism

Vi kan inte tillhandahålla dig ett lån om du anses vara en person i politiskt utsatt ställning enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att godkänna att vi gör en ansökan i ditt namn bekräftar du att du inte är en person i politiskt utsatt ställning och att syftet med lånet inte är penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Direkto kan komma att dela dina uppgifter med Rikspolisstyrelsen om misstanke föreligger. Om du är en person i politiskt utsatt ställning kan uppgifter komma att delas med annan myndighet.

Med person i politiskt utsatt ställning menas enligt FFFS 2009:1 följande:
1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
2. Parlamentsledamöter
3. domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ
5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.