BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Telefontider:
09:00-18:00 måndag-torsdag
09:00-15:30 fredag
12:00-13:00 lunchstängt

Direkto Trygghetsförsäkring

Extra trygghet med Direkto Trygghetsförsäkring

Vem betalar för ditt lån om du blir arbetsoförmögen eller arbetslös? Direkto trygghetsförsäkring är ett bra skydd för dig om det oförutsedda inträffar. Om du drabbas av arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall, eller om du blir ofrivilligt arbetslös så får du hjälp av Direktos trygghetsförsäkring att betala dina lånekostnader.

About Us

Vem kan teckna Direkto Trygghetsförsäkring?

För att teckna Direkto trygghetsförsäkring ska du:

• Ha blivit beviljad ett låneavtal genom Direkto
• Ha fyllt 18 men inte 60 år
• Vara tillsvidareanställd sedan minst sex månader (minst 20 timmar/vecka) eller vara egen företagare ansluten till erkänd A-kassa
• Vara fullt arbetsför
• Vara folkbokförd och boende i Sverige samt inskriven i svensk försäkringskassa
• Inte vara medveten om varsel, uppsägning eller kommande arbetslöshet
Du som har behov av att få ett belopp som kan betala kostnaderna för ditt lån, eller andra viktiga utgifter om du drabbas av arbetslöshet eller sjukskrivning.
Om du drabbas av hel arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall, eller om du blir ofrivilligt arbetslös utbetalas ett månadsbelopp som motsvarar den ursprungliga månadskostnad du har för det låneavtal som du ingått via Direkto, dock max. 10 000 kr/månad. Månadsbeloppet betalas ut upp till 12 månader, så länge du är fortsatt arbetsoförmögen eller ofrivilligt arbetslös.
Exakt vilka försäkringsbelopp som gäller framgår av det försäkringsbesked du får när du tecknar försäkringen.
Kostnaden för Direkto Trygghetsförsäkring är 6,75 % av det försäkrade månadsbeloppet. Är din initiala månadskostnad för kreditavtalet 1 000 kr/mån så kostar försäkringen 67,50 kr/mån
Är ni två låntagare som båda har valt att teckna Direkto trygghetsförsäkring så betalar ni var sin månadspremie.
• Försäkringen fortlöper automatiskt varje månad, med samma försäkringsbelopp, tills du säger upp den.
• Du kan behålla Direktos Trygghetsförsäkring tills månaden innan du fyller 65 år.
Ofullständiga uppgifter
I ansökan om försäkringen ska du intyga att du är fullt arbetsför. Du intygar också att du inte har blivit uppsagd eller har vetskap om kommande varsel om uppsägning eller arbetslöshet. Om dina uppgifter i efterhand visar sig ha varit oriktiga, kan det medföra att försäkringen blir ogiltig och att någon försäkringsersättning inte betalas ut. Några andra exempel på begränsningar i försäkringsgivarens ansvar är, försäkringsfall till följd av påverkan av alkohol, deltagande i krig eller yrkesmässigt utövande av sport.


Kvalificeringstid
Kvalificeringstid är den tid försäkringen ska ha gällt innan du har rätt till ersättning. Kvalificeringstiden är 30 dagar vid hel arbetsoförmåga och 90 dagar vid ofrivillig arbetslöshet.


Karenstid
Karenstid är den tid en sjukperiod eller arbetslöshetsperiod ska pågå innan du har rätt till ersättning. Karenstiden är 30 dagar vid ofrivillig arbetslöshet och 30 dagar vid hel arbetsoförmåga


Särskilt vid arbetslöshet
Försäkringen ger inte ersättning vid deltidsarbetslöshet eller arbetslöshet efter tidsbegränsad anställning såsom vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete. Inte heller ges ersättning vid arbetslöshet till följd av uppsägning av personliga skäl eller arbetslöshet efter avsked.


Symptomklausul
Ersättning lämnas inte om skadan har sin grund i sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat symtom eller förelegat innan försäkringen trädde ikraft, även om diagnos eller orsak först kan fastställas efter att försäkringen trätt i kraft. Om du dock varit helt behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av minst 12 månader närmast innan ersättningsanspråk framställts beviljas dock ersättning för sådan skada som tidigare inte skulle gett ersättning enligt denna symtomklausul.


Graviditet
Ersättning lämnas inte vid hel arbetsoförmåga på grund av graviditet eller följder därav.


Undantag för särskilda tillstånd och besvär
Försäkringen ger inte ersättning för sjukskrivning som beror på psykisk sjukdom, psykiska besvär, stressrelaterade sjukdomar som exempelvis depression, stress- eller krisreaktioner eller för sjukskrivning till följd av kirurgiska ingrepp eller medicinska behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga.


Övrigt
Försäkringen gäller inte vid yrkesmässigt utövande av sport eller vid försäkringsfall som du själv framkallat.
Du kan teckna Direkto trygghetsförsäkring när du väljer ett av dina bud vid en låneansökan via Direkto.

Direkto trygghetsförsäkring kan även tecknas genom att kontakta Direkto via telefon på 020-25 26 26 eller e-post info@direkto.se så hjälper vi dig med eventuella frågor.

Du måste tänka på procenten!

Har du missat vår sköna reklamfilm. Här kan du se den!

Försäkringsgivare & Anmälan om skada

Försäkringsgivare för försäkringsersättning vid arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet är Knif Trygghet Forsikring AS, med återförsäkring hos Scor Sweden Re. Scor är en av världens största återförsäkrare. Försäkringsgivaren företräds i Sverige av Nordeuropa Försäkring AB, Box 56044, 102 17 Stockholm.

Skadeanmälan skickas till Nordic Loss Adjusting AB, som administrerar skadehanteringen för Direkto Trygghetsförsäkring. Adress till NLA: Box 1141, 171 22 Solna. Tel 08-411 11 60

E-post: info@nlaab.com

Anmäl skador till Nordic Loss Adjusting AB inom 180 dagar från skadans uppkomst.

Blanketter för skadeanmälan:

Skadeanmälan arbetsoförmåga

Skadeanmälan ofrivillig arbetslöshet

 

Faktablad Direkto Trygghetsförsäkring

För- och efterköpsinfo Direkto Trygghetsförsäkring

Produkt- och försäkringsförmedlingsinfo Direkto Trygghetsförsäkring

Villkor Direkto Trygghetsförsäkring

Kontakta oss

Direkto AB, Org.nr. 556962-9404 Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm

Map

020-252626

Telefontider:
09:00-18:00 måndag-torsdag
09:00-15:30 fredag
12:00-13:00 lunchstängt

info@direkto.se