BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Vardagar 08:00-18:00

Banksekretess

Banksekretess

Personalen som jobbar på kreditinstitut (banker andra finansiella företag) lyder under banksekretess vilket kort innebär att de har tystnadsplikt. Information som personalen tar del av får de därmed inte förmedla vidare. Detta gäller även efter avslutad anställning och det gäller även om kunden inte längre är kund hos banken. Syftet med banksekretess är att upprätthålla förtroendet för bankväsendet och att privatpersoner och företag ska kunna ta hjälp av banker utan att vara rädda att information de delar med banken ska spridas. 


Är det lag på banksekretess?

Banksekretess hittas i lagen om bank- och finansieringsrörelse som du i helhet kan läsa här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2004297-om-bank–och-finansieringsrorelse_sfs-2004-297

Här är några utdrag:

“Tystnadsplikt”

10 § Enskildas förhållanden till kreditinstitut får inte obehörigen röjas. Detsamma gäller en uppgift i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt överträdelse av en bestämmelse som gäller för kreditinstitutets verksamhet, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som innebär att vad som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål. Lag (2014:982).”

När gäller banksekretessen?

En bankanställd ska följa banksekretessen oavsett om det gäller privata frågor eller om det rör kundens ekonomi. I regel har den anställde då tystnadsplikt gällande både kundens val av ekonomiska placeringar men också exempelvis familjeliv (t.ex. om en kommande skilsmässa eller testamenten). En tjänsteman på banken har heller inte rätten att tala om för någon annan om en person är kund eller inte. Om en bankanställd får reda på något om kunden under privata förhållanden så lyder denna information under banksekretess.

Vad händer om en anställd bryter mot banksekretessen?

Skulle det vara så att banksekretessen bryts rekommenderas det först att man kontaktar banken för att vidare diskutera frågan. Skulle personen välja att gå vidare med ärendet kan denna kräva skadestånd. Om så blir fallet krävs det att personen kan bevisa hur sin ekonomi tagit skada när banksekretessen brutits.

Finns det undantag?

I vissa fall har banken rätt att lämna ut uppgifter som annars skyddas av banksekretessen. Dessa fall är exempelvis när det rör

 • en omyndig person
 • sjukdom som gör den ena maken oförmögen att ekonomiskt ta hand som sig själv eller familjen
 • goda män och förvaltare
 • konkursbo
 • dödsbo
 • borgensman

Andra fall då banken är skyldiga att ge ut information är när det gäller krav från

 • finansinspektionen
 • deklarationsuppgifter till skatteverket
 • till polisen vid inbrottsmisstanke
 • i domstol som vittne
 • vid misstanke om penningtvätt
 • till kronofogden inför eventuell utmätning

Banksekretess och familjer

Makar och sambor har inte rätt att få upplysning om varandra genom banken. I de flesta fall är detta inte ett problem men självklart kan det vara så att familjemedlemmar inte vill att all ekonomisk information som banken har om den enskilda individen per automatick delas med hela familjen eller ens makar och sambor. I äktenskapsbalken kan man läsa att makar har skyldigheter mot vandra men det är inte upp till banken att dela denna information. Banken kan välja att dela information om det är uppenbart att man har ett godkännande (t.ex. att den ena har sagt “ni kan ta allt detta med min fru”), men det går inte att kräva banken på information om den andra personen.

 

bankränta

Kommentarsfältet är nu stängd för detta inlägg.

Vill Du Kontakta Oss?

Direkto AB, Org.nr. 556962-9404
Vasagatan 28, 111 20, Stockholm

Map

020-252626

Vardagar 08:00-18:00

info@direkto.se